Ορισμοί

Ορισμοί

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστά και ως GIS (Geographic Information Systems), αποτελούν συστήματα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) με την βοήθεια πάντα κατάλληλου λογισμικού. Πρόκειται για εφαρμογή ικανή να συλλέγει, αποθηκεύει, προσαρμόζει, αναλύει και παρουσιάζει γεωγραφικά δεδομένα. Σε πιο προχωρημένο επίπεδο η εφαρμογή αυτή έχει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις, να απαντάει σε ερωτήματα ή ακόμα και να επιλύει σύνθετα προβλήματα. Με άλλα λόγια, ένα ΓΣΠ είναι ένα εργαλείο – χάρτης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώνουν μικρά αποσπάσματα του πραγματικού κόσμου, να δημιουργούν διαδραστικές ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύουν χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδίδουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδικτυακοί χάρτες).

Βασικό γνώρισμα των συστημάτων GIS, είναι η σύνδεση των γεωγραφικών δεδομένων με τα περιγραφικά δεδομένα. Έτσι μία γεωγραφική οντότητα, όπως π.χ. η γεωγραφική θέση μιας πόλης η οποία αποτελείται απο συντεταγμένες Χ,Υ, μπορεί να συνδεθεί με μία σχεσιακή βάση δεδομένων για να αντλήσει περιγραφικές πληροφορίες, όπως πληθυσμός, ονομασία κ.α.

Αρχή λειτουργίας

Η αποτύπωση ή η απεικόνιση των χωρικών δεδομένων σε γεωγραφικό ή χαρτογραφικό ή καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων στηρίζεται στη χρήση σημείων, γραμμών και πολυγώνων

  • Σημεία: Τα σημεία χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουμε και να απεικονίσουμε γεωγραφικές πληροφορίες, όπως τριγωνομετρικά, σημεία ενδιαφέροντος…
  • Γραμμές: Οι γραμμές μπορεί να έχουν την μορφή ευθύγραμμών τμημάτων συνδεδεμένα μεταξύ τους ή μεμονωμένα. Χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουμε και απεικονίσουμε δεδομένα όπως δρόμοι, ποτάμια, δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.α.
  • Πολύγωνα: Η χρήση των πολυγώνων έχει εφαρμογή στην περιγραφή επιφανειών όπως τα όρια των νομών και των δήμων, οι λίμνες, …

Η σπουδαιότητα των ΓΠΣ – εφαρμογές

Υπολογίζεται ότι το 80% των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων εμπλέκουν άμεσα ή έμμεσα γεωγραφικές πληροφορίες.

Σας φαίνεται μεγάλο το ποσοστό; Διαβάστε παρακάτω μερικές μόνο από τις εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών:
Πολεοδομία, διαχείριση υδάτινων πόρων, κτηματολόγιο, παρακολούθηση – διαχείριση έργων, παρακολούθηση κίνησης πλοίων και οχημάτων, σχεδιασμός – συντήρηση δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, τηλεφώνου, ΔΕΗ), μελέτες κάθε είδους (γεωλογικές, κυκλοφοριακές, περιβαλλοντικές)…