Μεταδεδομένα

Μεταδεδομένα – Metadata

Οι πληροφορίες που περιγράφουν τα γεωγραφικά δεδομένα, όπως τα στοιχεία του δημιουργού, η ημερομηνία δημιουργίας και επικαιροποίησης, η περιοχή που αφορούν, το είδος των γεωγραφικών δεδομένων (πχ ποτάμια, οδικό δίκτυο, αρχαιολογικοί χώροι, βιομηχανικοή ζώνη κ.α.), ονομάζονται μεταδεδομένα (metadata).

Με άλλα λόγια, τα μεταδεδομένα (metadata) είναι δεδομένα που αφορούν δεδομένα, και τα μεταδεδομένα σε επίπεδο αντικειμένου (Object Level Metadata) περιγράφουν τα περιεχόμενα ενός μοναδικού συνόλου δεδομένων παρέχοντας την απαραίτητη τεκμηρίωση. (Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, 2005. “Geographical Information Systems and Science, 2nd Edition”, John Wiley & Sons Ltd, ISBN: 978-0-470-87002-0, pp. xi)

Η σημασία τους μεγάλη, καθώς συμβάλλουν στην βέλτιστη οργάνωση, αρχειοθέτηση, συντήρηση και εύκολη αναζήτηση των γεωγραφικών δεδομένων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το πλήθος των δεδομένων είναι μεγάλο.

Τα μεταδεδομένα έχουν την μορφή αρχείων τύπου xml και δημιουργούνται βάση συγκεκριμένων προτύπων με την βοήθεια κατάλληλης εφαρμογής.